Baanreglement


 • Toegang tot de banen wordt verleend aan leden met een geldige spelerspas c.q. winter-, zomer- of dagpas (verder te noemen als tijdelijke spelerspas). Deze zijn strikt persoonlijk, terwijl de spelerspas eigendom blijft van de KNLTB en de tijdelijke spelerspas eigendom blijft van H.T.C. Op verzoek van de baancommissaris zal een van voornoemde getoond dienen te worden. Bij misbruik kan de desbetreffende spelerspas ingenomen worden.
 • Het is verplicht tennisschoenen (geen trim- of joggingschoenen) op de baan te dragen. De tennisschoenen dienen bij de banen aangetrokken te worden.
 • Het is verplicht tenniskleding of een trainingspak te dragen op de baan.
 • Houd de banen en omliggende terreinen schoon.
 • Het is verboden glaswerk op de banen mee te nemen.
 • Het is verboden op de banen te roken.
 • Het is verboden kauwgom op de banen mee te nemen.
 • Kleine kinderen dienen buiten de banen te blijven.
 • De vereniging stelt geen ballen beschikbaar, uitgezonderd voor de lessen en verenigingsactiviteiten.
 • Nooit over hekken klimmen of springen, doch door het poortje de banen betreden.
 • De vereniging stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor het zoekraken van bescheiden of diefstal op het complex, evenmin bij lichamelijk letsel. Het betreden van de banen geschiedt conform het Huishoudelijk Reglement op eigen risico.
 • Iedereen die zich op het tenniscomplex bevindt, dient zich correct te gedragen. Bij wangedrag, zulks ter beoordeling van de baancommissarissen, zal verwijdering van het complex en inname van de spelerspas mogelijk zijn.
 • Binnen de omrastering van het tennispark mag geen gebruik worden gemaakt van fietsen of andere soortgelijke vervoermiddelen, zoals kinderfietsen, autopeds e.d. Het is verboden fietsen en bromfietsen buiten de daarvoor bestemde fietsenhekken of andere daarvoor aangewezen ruimte op het park te plaatsen. Motorrijtuigen moeten worden geplaatst op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen buiten het tennispark.
 • Het tennispark is het gehele jaar open van zonsopgang tot 24.00 uur.
 • Wanneer men als laatste spe(e)l(st)er het tennispark verlaat, is men verplicht het toegangshek af te sluiten na zo nodig de verlichting te hebben gedoofd.
 • Alle spe(e)l(st)ers zijn verplicht tijdens het spelen hun spelerspas c.q. tijdelijke spelerspas op te hangen en het kloksysteem toe te passen. Men stelt de tijd in waarop men is begonnen met spelen. Na drie kwartier (enkelspel) of een uur (dubbelspel) dient men uit zichzelf plaats te maken voor wachtenden.
 • Indien, nadat men 45 minuten (enkelspel) of een uur (dubbelspel) gespeeld heeft, zich geen andere spe(e)l(st)ers melden voor de volgende periode, dan kan uitsluitend worden doorgespeeld indien voor deze speeltijd opnieuw wordt afgehangen voor 45 minuten (enkelspel) of een uur (dubbelspel).
 • Een single mag de volle drie kwartier worden uitgespeeld. Men is verplicht te dubbelen wanneer bij het vrijkomen van de banen meerdere wachtenden aanwezig zijn.
 • Om af te hangen moeten alle spelerspassen c.q. tijdelijke spelerspassen aanwezig zijn. Men is niet verplicht om zelf op het terrein te blijven, doch loopt wel het risico dat, indien de voorafgaande 45 minuten om wat voor reden dan ook niet uitgespeeld worden en men op dat moment niet aanwezig is, de baan door andere wachtenden in gebruik zou kunnen worden genomen.
 • De banen kunnen te allen tijde voor clubactiviteiten worden opgeëist. Dit wordt tijdig bekend gemaakt op het publicatiebord door de Commissie Tennisaanbod.
 • Bij introductie moet per baan minimaal een lid van de vereniging aanwezig zijn. Voor nadere toelichting zie het Huishoudelijk Reglement, Rechten en plichten der leden, art. 5.
 • Junioren en senioren hebben dezelfde rechten en plichten.
 • Men is verplicht in geval van al dan niet moedwillige vernieling van banen, baanmateriaal, gereedschap of andere eigendommen van het park, terstond aan het bestuur melding te doen. De veroorzaakte schade, voor zover moedwillig gepleegd, dient men te vergoeden.
 • Iedere betrokkene wordt geacht bekend te zijn met dit reglement. In alle gevallen waarin het baanreglement niet voorziet, beslist de baancommissaris. Het bestuur behoudt zich het recht voor wijzingen in dit reglement aan te brengen.
 • Baancommissarissen zijn:
  a) leden van het bestuur;
  b) leden van de Commissie Tennisaanbod;
  c) leden van de jeugdcommissie.
  Binnen het bestuur wordt een eerste contactpersoon aangewezen.

  Dit reglement is geldig vanaf 1 mei 1997 en laatst gewijzigd op 13 maart 2014.